Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10 dengan Jawabannya

Bertema.com – Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10      

Lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, sedangkan penilaian aspek sikap dilakukan oleh pendidik dan dilaporkan oleh satuan pendidikan.

Penilaian Harian (PH) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar peserta didik yang digunakan untuk menetapkan program perbaikan atau pengayaan

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi dan memperbaiki proses pembelajaran (assessment as dan for learning),

dan mengetahui tingkat penguasaan kompetensi serta menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi (assessment of learning).

Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam satu semester.

Adapun materi PTS meliputi semua Tema/KD yang sudah dipelajari sampai dengan minggu ke-7 atau ke-8.

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal dengan materi semua Tema/KD pada semester tersebut.

Sedangkan Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap dengan materi semua Tema/KD pada semester genap.

Berikut admin bagikan latihan soal Ulangan Akhir Semester (UAS) 1 atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10   

Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10

Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10   

1. Di bawah ini adalah rukun-rukun qiyas, kecuali….

a. al ashl

b. far’u

c. hukum ashl

d. hukum far’u

e.illat

2. Orang yang berjihad untuk menghasilkan suatu ketetapan hukum disebut….

a. ijtihad

b. jumhur ulama

c. qiyas

d. mujahid

e. mujtahid

3. Salah satu tempat yang digunakan untuk berkhalwat Nabi Muhammad SAW adalah….

a. Ka’bah

b. Masjidil Haram

c. Gua Hira

d. Gua Tsur

e. Padang Arafah

4. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota….

a. Madinah

b. Makkah

c. Mesir

d. Irak

e. Palestina

5. Orang yang meriwayatkan hadits disebut…

a. sanad

b. rawi

c. sahabat

d. tabi’in

e. tabi’ut tabi’in

6. Hukum menggunakan hadits sebagai landasan hukum adalah….

a. haram

b. Sunnah

c. makruh

d. mubah

e. wajib

7. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah….

a. Al-Qur’an

b. Sunnah

c. ijtihad

d. qiyas

e. ijama

8. Al-Qur’an berfungsi sebagai….

a. hiasan

b. petunjuk

c. penyempurna

d. ketetapan

e. penerang

9. Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al-Qur’an surah….

a. Taha [20]: 6

b. Taha [20]: 7

c. Taha [20]: 8

d. Taha [20]: 9

e. Taha [20]: 10

10. Asmaul husna berjumlah….

a. 100

b. 98

c. 105

d. 25

e. 99

11. Sumber hukum Islam yaitu …….
a. Shalawat, zikir, injil
b. Hadist, ijtihad, taurat
c. Zabur, taurat, injil
d. Al-qur’an, hadist, ijtihad
e. Hadist, zikir, zabur

12. Hal-hal yang diatur dalam Hukum Mu’amalah, kecuali …….
a. Hukum pidana
b. Hukum perdata
c. Hukum warisan
d. Sholat
e. Pernikahan

13. Apakah yang dimaksud dengan Perawi Hadist…
a. Orang yang membaca hadist
b. Orang yang menulis hadist
c. Orang yang mendengar hadist
d. Orang yang meriwayatkan hadist
e. Orang yang menemukan hadist

14. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun
generasi sesudahnya dan dipastikan diantara mereka tidak bersepakat berdusta.
Hadist tersebut dinamakan ……..
a. Hadist ahad
b. Hadist hasan
c. Hadist mutawattir
d. Hadist maudu
e. Hadist dho’if

15. Hadist yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW, atau hadist palsu disebut …
a. Hadist sahih
b. Hadist hasan
c. Hadist maudu
d. Hadist dho’if
e. Hadist ahad

Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10

16. Menetapkan hukum haram pada narkoba dan minuman keras, merupakan contoh bentuk ijtihad yang disebut …….
a. Maslahah mursalah
b. Qiyas
c. Urf
d. Istihsan
e. Istishab

17. Larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. yaitu pengertian dari ……
a. Wajib
b. Sunnah
c. Haram
d. Makruh
e. Mubah

18. Tuntunan dari Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan, disebut dengan …….

a. Halal
b. Hukum taklifi
c. Hukum wad’i
d. Haram
e. Makruh

19. Pada tanggal berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul …….
a. 17 Agustus
b. 17 Ramadhan
c. 17 Muharram
d. 17 Juli
e. 17 Hijriah

20. Apa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW …….
a. Surat Al-a’la
b. Surat Al-alaq
c. Surat Al-falaq
d. Surat Al-Ahzab
e. Surat Al-Mudassir

21. Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Qur’an secara berangsur-angsur dalam
jangka waktu …….
a. 22 tahun
b. 23 tahun
c. 24 tahun
d. 25 tahun
e. 26 tahun

22. Apakah ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah…….

a. Akhlak & budi pekerti
b. Keimanan & budi pekerti
c. Aqidah & akhlak mulia
d. Fathonah & tabligh
e. Uswatun hasanah

23. Bagimanakah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah …….
a. Da’wah bi al-Syurr & al-Jahr
b. Da’wah bi al-Syair & al-Jahr
c. Da’wah bi al-Sirr & al-Jahr
d. Da’wah bi al-Shoum & al-Jahr
e. Da’wah bi al-Syiria & al-Jahr

24. Rumah Rasulullah SAW dijadikan sebagai pusat kegitan dakwah. Sebutan nama lain dari Rumah Rasulullah SAW adalah …….
a. Da’wah bil as sirr
b. Da’wah bil al jahr
c. Maqom
d. Darul arqom
e. Darul qolam

25. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke daerah …….
a. Mekkah
b. Habsyi
c. Quba
d. Ka’bah
e. Palestina

26. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama ……..
a. Yaman
b. Yasrib
c. Yerussalem
d. Mesir
e. Arab

Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10

27. Contoh dari Mujahadah an-Nafs adalah …….
a. Positive thinking
b. Negative thinking
c. Berpuasa
d. Persaudaraan
e. Husnudzon

28. Husnuzzan berasal dari bahasa arab, yang artinya…
a. Prasangka
b. Prasangka buruk
c. Prasangka baik
d. Perilaku baik
e. Perilaku buruk

29. Apa manfaat apabila kita senantiasa menanamkan sifat Husnuzzan …….
a. Hidup menjadi tidak tenang
b. Dijauhi banyak orang
c. Hidup menjadi tenang, terhindar dari sifat dengki
d. Menumbuhkan rasa tidak percaya diri
e. Selalu berprasangka buruk

30 Salah satu contoh perilaku husnuzzan adalah ……..
a. Menuduh
b. Memfitnah
c. Percaya terhadap orang lain dan berbaik sangka
d. Mencaci
e. Menghina

31. Kata Ukhuwwah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti …….
a. Pengendalian diri
b. Prasangka baik
c. Prasangka buruk
d. Persaudaraan
e. Permusuhan

32. Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi …….

a. Mad
b. Mad thobi’i
c. Mad wajib
d. Mad jaiz
e. Mad shilah

33.

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi …….
a. Idzhar
b. Ikhfa
c. Iqlab
d. Idghom bigunah

e. Idghom bilagunah

34.

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi …….
a. Idzhar
b. Ikhfa
c. Iqlab
d. Idghom bigunah
e. Idghom bilagunah

35.

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi …….
a. Idzhar
b. Ikhfa
c. Iqlab
d. Alif lam qomariah
e. Alif lam syamsiah

36.

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi …….
a. Idzhar halqi
b. Idzhar syafawi
c. Iqlab
d. Idghom bigunah
e. Idghom bilagunah

37.

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi …….

a. Idzhar
b. Ikhfa
c. Iqlab
d. Alif lam qomariah
e. Alif lam syamsiah

38. Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10

Apakah hukum tajwid dari kata yang digaris
bawahi …….
a. Idzhar
b. Ikhfa
c. Iqlab
d. Idghom bigunah
e. Idghom bilagunah

39. Contoh ukhuwwah yang diterapkan dalam semboyan negara Indonesia adalah …….
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. Bhineka Tunggal Ika
d. HAM
e. Konstitusi

40. Kata Ukhuwwah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti …….
a. Pengendalian diri
b. Prasangka baik
c. Prasangka buruk
d. Persaudaraan
e. Permusuhan

41. Mujahadah an nafs adalah….

a. berjihad dengan senjata

b. berjihad dengan akal dan ilmu pengetahuan

c. berjihad melawan hawa nafsu

d. berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan

e. berjihad melawan kemaksiatan

42. Perilaku baik yang dimiliki manusia disebut….

a. akhlak tercela

b. akhlak terpuji

c. ibadah

d. akhlak khabisah

e. akhlak sayyi’ah

43. Dasar persaudaraan antara orang beriman adalah adanya persamaan…..

a. aqidah

b. keturunan

c. bangsa

d. nasab

e. ras

44. Seorang muslim terhadap muslim lainnya bagiakan….

a. satu bangunan

b. satu ikatan

c. satu tujuan

d. satu hati

e. satu pemahaman

45. Salah satu sikap perilaku husnuzhan terhadap diri sendiri adalah….

a. membutuhkan orang lain

b. bersikap tegas

c. malas bekerja

d. tidak bergantung pada orang lain

e. rendah diri

46. Husnuzhan kepada Allah hukumnya….

a. sunnah

b. wajib

c. mubah

d. haram

e. makruh

47. Sebelum berpakaian hendaknya kita….

a. berdoa

b. bercermin

c. berhias

d. mandi

e. berwudhu

48. Dalam Islam pakaian harus….

a. mahal dan bagus

b. mewah dan menarik

c. bersih, rapi, dan sopan

d. mewah dan bersih

e. mahal dan mewah

49. Dalam agama Islam kontrol diri diistilahkan dengan….

a. muhahadah fi sabilillah

b. mujahadah an nafs

c. mujahadah an gazwah

d. mujahadah an aqli wal ‘ilmi

e. mujahadah bi qalbi

50. Berikut yang tidak termasuk akhlak terpuji adalah….

a. berbohong

b. jujur

c. percaya diri

d. hidup sederhana

e. rendah hati

Latihan Soal UAS-1/PAS Kelas 10 mata pelajaran lainnya dapat anda pelajari pada tautan di bawah ini.

 1. Soal UAS-1/PAS Bahasa Inggris Kelas 10 dengan Jawabannya
 2. Soal UAS-1/PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 dengan Jawabannya
 3. Soal UAS-1/PAS Prakarya Kelas 10 dengan Jawabannya
 4. Soal UAS-1/PAS Biologi Kelas 10 dengan Jawabannya
 5. Soal UAS-1/PAS Ekonomi Kelas 10 dengan Jawabannya
 6. Soal UAS-1/PAS Geografi Kelas 10 dengan Jawabannya
 7. Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10 dengan Jawabannya
 8. Soal UAS-1/PAS Penjaskes Kelas 10 dengan Jawabannya
 9. Soal UAS-1/PAS Sejarah Kelas 10 dengan Jawabannya
 10. Soal UAS-1/PAS PKN Kelas 10 dengan Jawabannya

Baca Juga:

 1. Soal UAS-1/PAS PPKN Kelas 11 dengan Jawabannya
 2. Soal UAS-1/PAS Penjaskes Kelas 11dengan Jawabannya
 3. Soal UAS-1/PAS Sejarah Kelas 11 dengan Jawabannya
 4. Soal UAS-1/PAS Sosiologi Kelas 11 dengan Jawabannya
 5. Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 11 dengan Jawabannya
 6. Soal UAS-1/PAS Geografi Kelas 11 dengan Jawabannya
 7. Soal UAS-1/PAS Biologi Kelas 11 dengan Jawabannya
 8. Soal UAS-1/PAS Ekonomi Kelas 11 dengan Jawabannya

9. Soal UAS-1/PAS Prakarya Kelas 11 dengan Jawabannya

Demikian Latihan Soal UAS-1/PAS PAI Kelas 10 dengan Jawabannya , semoga dapat membantu kalian dalam menghadapi Ulangan Akhir Semester 1 yang sekarang dinamakan Penilaian Akhir Semester (PAS).